تنها، خسته، منتظر...!

گاه خیال مى کنم

پشتِ  خوابِ هر پروانه اى

کلاغ سیه بالی پنهان است

که در تبانیِ خود با تاریکى

تنها به غارتِ پاییزى ترین پیله ها مى اندیشد

دروغ نمى گویم

باد را بنگرید!

باد هم از وزیدنِ  این همه واژه

به آخرین جمله ى غم انگیزِ جهان رسیده است!

را... را... راحت ام بگذارید،

من هم تنهایم

من هم خسته ام

من هم منتظر...!

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید